PC:  ec2-54-227-17-101

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Študentská polícia Postihy študentov
Pondelok, 17 September 2012 19:53

Postihy študentov

Jednotlivé postihy proti porušeniu ubytovacieho poriadku, stanov ŠRBN a ŠPBN.

Tieto postihy sa odvolávajú na vnútorný predpis TU v zmysle § 49 ods. 4 pism. e) Štatútu TU, ktorý schválil ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach ako vnútorný predpis univerzity.

  1. V prípade porušenia § 8 ods. 2 pism. c) ubytovacieho poriadku „udržiavať čistotu a poriadok v pridelenej izbe a v príslušenstve individuálnym upratovaním (samoupratovanie), starať sa o ich vzhľad, dodržiavať poriadok v spoločných zariadeniach ŠD, šetriť elektrickou energiou, vodou a pod. “ môže ŠRBN odpočítať študentovi 10 bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania.
  2. Porušením § 8 ods. 3 pism. a) „umožniť ubytovanie v ŠD osobám, ktoré nie sú prihlásené na ubytovacom oddelení, resp. u službu konajúceho vrátnika v zmysle § 4 ods. 3 ubytovacieho poriadku“ môže ŠRBN odpočítať študentovi 20 bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania.

  3. Porušením § 8 ods. 3 pism. c) „poškodzovať majetok ŠD“ môže odpočítať ŠRBN študentovi určitý počet bodov podľa závažnosti poškodenia. Študent je povinný uhradiť vzniknutú škodu.

  4. Porušenie § 8 ods.3 pism. d) „prijímať cudzie návštevy mimo určeného času“ môže ŠRBN odpočítať študentovi 25 bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania.

  5. Porušením § 8 ods. 3 pism. f) „používať alkoholické nápoje v ŠD“ môže ŠRBN v prípade podnapitého stavu odpočítať študentovi 10 bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania.

  6. Porušením § 8 ods. 3 pism. i) „prechovávať a chovať zvieratá v ŠD“ môže ŠRBN odpočítať študentovi určitý počet bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania na základe dohody s ubytovacím oddelením.

  7. Porušením § 8 ods. 3 pism. j) „robiť zásahy do počítačovej siete, resp. zneužívať počítačovú sieť“ môže ŠRBN pokutovať študenta podľa stanov PC klubu.

  8. Vprípade porušenia nariadenia riaditeľa ŠDaJ „V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.377/2004 Z.z., o ochrane nefajčiarov a o zmene niektorých zákonov § 6 ods. 5, § 9 ods. 1 písm. b.) a § 12 ods. 2 písm. m.) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. Vydávam príkaz na zabezpečenie ochrany nefajčiarov a zabezpečenie dodržiavania zákazov fajčenia v objektoch školy a školských zariadení.“ môže ŠRBN odpočítať študentovi 10 bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania.

  9. Ak pri kontrolách ŠPBN študent odmietne vydať ubytovací preukaz, môže ŠRBN navyše odpočítať študentovi 5 bodov z celkového počtu bodov pre udelenie ubytovania.

ŠRBN

Čítať 20204 krát Naposledy zmenené Pondelok, 03 Marec 2014 17:13