PC:  ec2-54-227-17-101

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Študentská polícia Stanový poriadok
Pondelok, 17 September 2012 19:54

Stanovy a pravidlá

Stanovy klubu Študentskej rady, SjF Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 1, 040 01, Košice


Článok 1
Základné ustanovenia

 

 • 1. Študentská polícia je klubom Študentskej rady SjF Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 1, 040 01, Košice (ďalej len ŠRBN)

 • 2. Študentská polícia za svoju činnosť zodpovedá ŠRBN.

 • 3. Názov študentskej polície znie: Študentská polícia Boženy Němcovej (ďalej len ŠPBN).

 • 4. Štatút Študentskej polície vychádza a riadi sa stanovami ŠRBN.

 

Článok 2
Členstvo v Študentskej polícii BN

 

 • 1. Členom Študentskej polície môže byť každý študent ubytovaný v Študentskom domove na Boženy Němcovej v Košiciach (ďalej len ŠDBN), ktorý súhlasí s programom a stanovami ŠRBN a následne aj so stanovami ŠPBN a bude sa podľa svojich schopností a možností podieľať na činnosti ŠPBN.

 • 2. Vznik členstva sa potvrdí vydaním preukazu ŠPBN.

Článok 3
Práva a povinnosti členov Študentskej polície BN

Člen má právo:

 • 1. podávať návrhy a podnety predsedovi ŠP, žiadať o ich vybavenie, vysvetlenie postupov a rozhodnutí.


Povinnosti člena:

 • 1. zúčastňovať sa na činnosti ŠPBN,

 • 2. zúčastňovať sa na rokovaniach ŠPBN,

 • 3. riadne vykonávať funkciu a úlohy, ktorými bol poverený a ktoré prijal,

 • 4. vedome neohrozovať záujmy ŠPBN.

 • 5. Člen ŠPBN počas svojej prítomnosti v ŠDBN , dbá na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i mimo služby.

 • 6. Pri porušovaní ubytovacieho poriadku ŠDBN študentom je člen ŠPBN povinný tohto študenta upozorniť na danú skutočnosť.

 • 7. Pri druhom porušení alebo ignorovaní pokynov člena ŠPBN môže zadržať študentovi ubytovací preukaz a poznačiť danú skutočnosť do knihy študentskej polície (ďalej len KŠP) umiestnenej na vrátnici.

 • 8. Člen ŠPBN má právo požiadať o preukázanie sa ubytovacím preukazom študenta v priestore ŠDBN, v prípade potreby zadržať ubytovací preukaz.

 • 9. Pri fyzickom napadnutí člena ŠPBN osobou ubytovanou v ŠDBN, bude dotyčná osoba vylúčená zo ŠDBN a bude sa to riešiť aj na úrovni školy, pri slovnom napadnutí člena ŠP bude dotyčná osoba predvolaná pred ŠRBN.

 • 10. Služby ŠPBN:
  a) Služba na vrátnici začína o 22:00 hod. a končí o 03:00 hod. , v prípade potreby
  určí dĺžku trvania služby predseda ŠPBN.
  b) Členovia ŠPBN počas služby sú nápomocní službukonajúcemu vrátnikovi
  (kontrolovať prichádzajúcich študentov, ubytovacie preukazy, dbať
  o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a nočného kľudu).
  c) Členovia ŠPBN vykonávajú obchôdzku blokov minimálne jedenkrát za hodinu.
  d) Na konci služby zapíšu priebeh služby do KŠP.
  e) Členovia ŠPBN počas služby nosia viditeľne pripnutý preukaz ŠPBN.

 • 11. V prípade, že si člen ŠP nebude plniť svoje povinnosti, bude vylúčený zo ŠPBN a
  stráca nárok na výhody člena ŠPBN a doplatí bytné za daný mesiac, kedy bol zo ŠPBN vylúčený.

 • 12. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku členom ŠPBN, bude tento člen riadne predvolaný pred ŠRBN , kde sa toto porušenie bude prešetrovať.

 • 13. Pri nedodržiavaní stanov ŠRBN, ŠPBN a ubytovacieho poriadku sú povinný zapísať tieto porušenia do knihy študentskej polície (KŠP), ktoré sú kontrolované predsedom ŠPBN, vedúcu ubytovacieho oddelenia BN, alebo členom ŠRBN.

 • 14. Na základe zápisu do KŠP sa udeľujú jednotlivé postihy zapísaním študentom. Jednotlivé postihy sa riadia pravidlami postihov za nedodržanie ubytovacieho poriadku a stanov jednotlivých klubov. Viď príloha 1

 

Článok 4
Zánik členstva v Študentskej polícii BN

Členstvo zaniká:

 • 1. zánikom ŠRBN a tým následne aj ŠPBN,

 • 2. zrušením členstva hrubým porušením stanov ŠRBN a stanov ŠPBN,

 • 3. vzdaním sa členstva.

 • 4. O zrušení členstva sa rozhoduje predsedníctvo ŠRBN.

Článok 5
Orgány Študentskej polície BN

 

 • 1. Predsedu študentskej polície volia ŠRBN spomedzi seba. Pri voľbách rozhoduje správanie a konanie člena v predchádzajúcich rokoch zvýhodnený sú členovia ŠPBN. Pri voľbách musí byť splnená podmienka, že za hlasuje minimálne 70% prítomných členov ŠRBN.

 • 2. Predseda ŠPBN je povinný po každom zasadnutí ŠPBN vypracovať správu a predložiť ju ŠRBN.

 • 3. Verejné výberové konanie na člena ŠPBN vyhlasuje predseda ŠPBN a pozostáva z 2 častí:
  a) dotazníka, ktorý je uchádzač o členstvo v klube povinný vyplniť,
  b) ústneho pohovoru s predsedom ŠPBN.

 • 4. Predseda ŠPBN je do 15 pracovných dní povinný vypracovať správu o priebehu
  výberového konania s odôvodnením rozhodnutia pre vybraných nových členov a predložiť ju predsedníctvu ŠRBN.

 • 5. Do ukončenia funkčného obdobia pôvodného predsedu musí byť vykonaná voľba nového predsedu ŠPBN.

 • 6. Odvolať predsedu ŠPBN môže ŠRBN na základe návrhu minimálne 70% členov ŠPBN, na základe neplnenia si svojich povinností alebo porušenia stanov, prípadne hrubého porušenia ubytovacieho poriadku.

 • 7. V prípade odvolania predsedu ŠPBN zvolia členovia ŠRBN a ŠPBN spomedzi seba nového predsedu.

 • 8. Počty členov klubu sa riadia zásadou nezneužívania výhod vyplývajúcich z členstva v klube.

Článok 6
Zánik Študentskej polície BN

 

 • 1. ŠP zaniká rozhodnutím minimálne 70% členov ŠPBN,
 • 2. rozhodnutím ŠRBN, alebo ŠKAS SjF TU v Košiciach.


  Prílohy:

 1. Jednotlivé postihy za nedodržanie ubytovacieho poriadku a stanov jednotlivých klubov.


ŠPBN

Čítať 10308 krát Naposledy zmenené Pondelok, 03 Marec 2014 17:13