Študentská rada

Konkrétny cieľ činnosti:

Občianske združenie ŠRBN založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov si stanovuje tieto ciele združenia:

– zastrešovať študentov ubytovaných na internáte B. Němcovej,

– prijíma a rieši návrhy a pripomienky členov ŠRBN,

– rozvíjať a ochraňovať duchovné a kultúrne hodnoty,

– vytvárať priestor a zariadenia pre realizáciu kultúrno-spoločenského života,

– rozvíjať technické zariadenia a zručností: vzdelávacia činnosť a poradenské služby,

– podporovať výskum, vývoj, vedecko-technických služieb a informačných služieb,

– zabezpečovať rozvoj informatizačnej siete v lokalite pôsobenia organizácie informovanosť študenta o spolupráci s externými firmami,

– poskytovať sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť, zabezpečiť zriaďovanie a riadenie činnosti klubov ŠRBN.