Študentská polícia

Študentská polícia Boženy Němcovej (ŠPBN) je klubom ŠRBN, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou člena ŠPBN je vykonávať službu, čo znamená byť nielen nápomocní službu konajúcemu vrátnikovi, kontrolovať prichádzajúcich študentov, ale aj dbať o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a dohliadať na disciplínu v študentskom domove.
Členom Študentskej polície môže byť každý študent ubytovaný v Študentskom domove Boženy Němcovej v Košiciach, ktorý súhlasí s programom a stanovami ŠRBN a následne aj so stanovami ŠPBN a chce sa podľa svojich schopností a možností podieľať na činnosti ŠPBN. Študentskí policajti počas svojej prítomnosti v ŠDBN dbajú na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i mimo služby. Službu vykonávajú v čase od 22:00 do 2:00 hodiny, sú rozpoznateľní oblečením s logom ŠPBN a preukazom. Kontrolujú ISIC karty študentov pri vstupe do ŠDBN, evidujú návštevy cudzích osôb, vykonávajú obhliadky blokov z dôvodu dodržiavania nočného kľudu a bezpečnostno-prevádzkových predpisov. Členovia ŠPBN sa taktiež zúčastňujú a pomáhajú pri organizovaní akcií, ktorých usporiadateľmi sú či už študenti ŠDBN, ŠRBN alebo TUKE. Zabezpečia hladký priebeh, bezproblémové ukončenie akcie, skontrolujú hygienu a poriadok v používaných priestoroch a priľahlých sociálnych zariadeniach. Pri nevhodnom a hlučnom správaní upozorní ŠP študenta prvýkrát napomenutím, po viacnásobnom upozornení urobí zápis do knihy ŠP (konkrétna osoba, izba). V kritických obdobiach (štátnice,katedrovice) zabezpečuje poriadok aj mimo služieb. Po ukončení služby urobí písomný záznam o priebehu služby do knihy ŠP. Pri vážnejších konfliktoch a porušeniach ubytovacieho poriadku podá hlásenie osobne na ubytovacom oddelení v nasledujúci deň. Pri nerešpektovaní pokynov ŠP študentami, si môže člen ŠP v spolupráci so službukonajúcim vrátnikom privolať na pomoc štátnu políciu.
ŠP vykonáva a plní všetky ďalšie pokyny ubytovacieho oddelenia súvisiace s dohodnutým druhom práce. Odmenou za prácu študentského policajta je ubytovanie na internáte za polovičnú cenu, 50 bodov k ubytovaniu a bezplatné vydanie preukazu do posilňovne. Výberové konania do Študentskej polície sa organizujú v závislosti od počtu a potreby študentských policajtov. Oznámenia o výberových konaniach sú umiestňované na nástenkách v priestoroch ŠDBN.