Údržba a opravy

Riešenie závad na internáte Boženy Němcovej spravuje člen študentskej rady – Technický hospodár, ktorý má za úlohu raz týždenne urobiť obhliadku internátu a zapísať zistené závady do kníh závad, ktoré sa nachádzajú na vrátnici internátu.


Hlásenie závad

 Závadu na internáte je možné nahlásiť priamo zapísaním závady do knihy závad, ktorá sa nachádza na vrátnici, kde existujú 3 knihy a to pre:

    – elektrikára
    – vodára
    – zámočníka resp. stoláraPostup riešenia závady:

  1. Nahlásenie závady do knihy (na vrátnici) alebo formulárom.
  2. Odstránenie závady podľa poradia, resp. podľa nutnosti jej opravy daným údržbárom.
  3. V prípade neodstránenia závady je potrebné ju opätovne nahlásiť, resp. zistiť u technika zodpovedného za údržbu prečo tak nebolo učinené.
  4. Ak závada nebola odstránená ani po viac ako dvoch týždňoch bude tento problém riešení s vedúcou internátu a príslušným údržbárom.