Cenník

Čísla účtov:

Bežný účet (bytné, pokuty za omeškanie):

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912              BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Sankcie a iné poplatky(predčasný odchod, písomné napomenutia):

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0008 4947             BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Pokuta za každý omeškaný deň platby: 0,20 €

Dôrazne žiadame študentov, aby uviedli správny variabilný symbol /2011……/, tak isto špecifický symbol 1511. Platby sa automaticky zaraďujú podľa var. symbolu a ak ho zle uvediete, je veľký problém nájsť Vašu platbu !!!